Versione normaleVai al menùVai ai contenuti

Ufìtziu Lìngua Sarda / Ufficio Lingua Sarda

Responsabile: Ivan Marongiu
tel: 0782 818068
fax: 0782 818063
e-mail: uls.subracomunale.isili@gmail.com

Apertura al pubblico

GIORNO MATTINO POMERIGGIO
martedì 9:00 - 13:30 -

Competenze

Su Sportellu Linguìsticu Comunali est ativu gràtzias a is finantziamentus de sa Lei 482/99 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”. De sa metadi de su mesi de abrili de su 2011 su Comunu de Nuragus est intrau in su progetu "Sportello Linguistico Sovracomunale-annualità 2007" e at cumentzau a trabballai impari cun is comunus de Biddanoa 'e Tulu, Geroni, Isili, Nuradha, Scalepranu e Serri.

Su chi fait su sportellu linguìsticu (o Ufìtziu po sa Lìngua Sarda) est su de assegurai s’umperu de sa lìngua, iscrita e fueddada, in sa relatzioni intra de is tzitadinus e de s’aministratzioni pùblica, e de favorèssiri is atividadis chi giuant a sa lìngua e chi agiudant a sa cultura de minoria, segundu is leis chi balint po custu iscopu.

Intra de is servìtzius chi garantit s’Ufìtziu po sa Lìngua Sarda ddui funt:

  • furriadura in sardu de àutus ufitzialis de vàrias calidadis, de iscritas de dònnia tipu e de totu sa comunicatzioni chi est dereta a sa genti;
  • aprontamentu, imprenta e spratzinadura de paperis de cumpilari po su pùblicu;
  • imprenta e spratzinadura in is aministratzionis pùblicas de materiali chi serbit po torrai valori a sa lìngua e a sa cultura sarda;
  • atividadis de animatzioni, po informari e fai connòsciri sa lei 482/99 e is atras leis de amparu e de valorizatzioni de sa lìngua locali;
  • cuntatu cun is utentis fintzas e cun agiudu telefònicu;
  • aprontamentu de materiali chi agiudit a imparai sa lìngua, fatu impari cun is “servìtzius culturalis” de su comunu;
  • atòbius cun is dipendentis de s’enti cun s’iscopu de fai crèsciri sa connoscèntzia de sa lìngua e sa capassidadi de dd’umperai;
  • collaboratzioni cun is ufìtzius de is Servìtzius Culturalis.

Notizie correlate

S’Ufìtziu de sa Lìngua Sarda Sarcidanu Barbàgia de Seulu (Coordinamentu Scientìficu e gestioni de s’Istitutu Bellieni de Sàssari), su Sportellu... Leggi

Su Sportellu Linguìsticu de Nuragus, paris cun s’Ufìtziu de sa Lìngua Sarda Sarcidanu Barbàgia de Seulu, bolit organizai po su mesi de... Leggi

S'ULS Sarcidanu-Barbàgia de Seulu, cun is comunus de Ìsili (capufila), Biddanoa 'e Tulu, Geroni, Nuradha, Nuragus, Sàdili, Scalepranu, Serri, Seulu,... Leggi

S'ULS Sarcidanu-Barbàgia de Seulu, paris cun sa Cooperativa L'Altra Cultura de Aristanis chi gestit su servìtziu organizat po ocannu puru unu Cursu de... Leggi

S’avisat ca s’ULS de Sarcidanu-Barbàgia de Seulu at a abarrai serrau po fèrias de su 25 de austu a s’8 de cabudanni de su 2014. Leggi

Contatta l'Ufficio Lingua Sarda

Contatti

Inserimento dati
Privacy*