Versione normaleVai al menùVai ai contenuti

Cursu de lìngua sarda e tradutzioni

S'ULS Sarcidanu-Barbàgia de Seulu, paris cun sa Cooperativa L'Altra Cultura de Aristanis chi gestit su servìtziu organizat po ocannu puru unu Cursu de lìngua sarda e tradutzioni in is comunus de Ìsili, Biddanoa 'e Tulu, Geroni, Nuradda, Nuragus, Sàdili, Serri, Seulu e Stersili.

A su cursu, chi s’at a fàiri in 30 oras (3 oras po donniunu de is dexi comunus) e chi est gratis, ddoi podint pigari parti is tzitadinas/us de is Comunus in indiritzu. Totu is interessadas/us podint compilari e torrari a su Comunu de residèntzia su mòdulu alliongiau a custu avisu (si podit pediri in is ufìtzius comunalis o si podit iscarrigari fintzas dae is situs istitutzionalis de is Comunus o de su blog ulsarcidanubarbagia.wordpress.com) a intru de sàbudu 15 de onniasantu de su 2014. At a èssiri su Servìtziu linguìsticu a comunicari sa sedi e su calendàriu de is letzionis, chi s’ant a fàiri in is mesis de onniasantu e mesi de idas/nadali de su 2014.

Segurus chi su cursu at a resurtari profetosu po is fueddadoris chi bolint impreari fintzas in s’iscritu sa limba istòricu-identitària nosta e cun s’ispera chi siais in medas a nd’aprofitari de custa oportunidadi, si mandaus is saludus prus bellus.

Po ndi sciri de prus si podint cuntatai is operadoras de s'ULS a is indiritzus: ulsisili@tiscali.it e uls@comune.escalaplano.ca.it

Is operadoras de s'ULS Sarcidanu-Barbàgia de Seulu