Versione normaleVai al menùVai ai contenuti

Cursu de Lìngua e Cultura Sarda

Su Sportellu Linguìsticu de Nuragus, paris cun s’Ufìtziu de sa Lìngua Sarda Sarcidanu Barbàgia de Seulu, bolit organizai po su mesi de ladàmini/onniassantu, unu Cursu de Lìngua e de Cultura Sarda.

Su logu, is dìs e s’oràriu de is letzionis ant a essi decìdias a pustis de s’arregorta de is iscritzionis a su cursu chi si podi fai cumpilendi su follu po s’iscriri chi eis a agatai in sa biblioteca comunali de Nuragus e in su situ ìnternet de su Comunu. Is mòdulus po s’iscritzioni tocat a ddus lassai cunpilaus in biblioteca.

Su cursu at a essi precèdiu de un’atòbiu de presentatzioni chi at a essi comunicau bia mail a is iscritus.

Po atras scedas mandai una mail a s’indirìtziu uls.subracomunale.isili@gmail.com o tzerriai a su nùmeru de telefoneddu 3298703515.

Is operadoris Linguìsticus
Ivan Marongiu
Teresa Murgioni